English Romana

    

Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare

Art. 25: Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare

(1)În cadrul programului, proprietarul persoană fizică poate ceda dreptul său de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achiziţionării autovehiculului nou.

(2)Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a)completează rubrica prevăzută la pct. V.2 din nota de înscriere;

b)a completat dosarul de participare în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6);

c)conformaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicaţia PSIPAN;

d)cedarea se face numai în favoarea unei persoane fizice care şi-a exprimat în mod neechivoc intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

(3)Prin excepţie, în cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu asupra primei de casare prin reprezentare.

(4)În sensul alin. (3), prin cazuri justificate se înţelege:

a)existenţa mai multor moştenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

b)existenţa moştenitorului/comoştenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat;

c)lipsa din ţară sau existenţa unei situaţii de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama şi în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ………, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. ……./………, la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat şi radierea autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei.

(5)Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter irevocabil.Inapoi la CUPRINS