English Romana

    

Eligibilitate proprietar

Art. 19: Eligibilitate proprietari persoane fizice si juridice

(1)Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.

(2)Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:

a)unitatea administrativ-teritorială;

b)unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;

c)constituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

d)organizaţia neguvernamentală;

e)unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;

f)operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic;

g)societăţi profesionale cu răspundere limitată, înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;

h)unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.

(4)Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:

a)persoana fizică autorizată;

b)întreprinderea individuală;

c)întreprinderea familială.

(5)Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.Inapoi la CUPRINS