English Romana

    

Informatii cu caracter general – Persoana juridica

Acceptarea în program şi achiziţionarea autovehiculului nou de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale

Art. 46: Depunerea dosarului de acceptare

(1)Dosarul de acceptare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.

(2)Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

(3)Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:

a)denumirea completă a proprietarului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

b)titlul: “Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ………” – proprietar – persoană juridică/proprietar operator economic fără personalitate juridică sau proprietar organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale;

c)perioada de organizare a sesiunii de înscriere.

(4)La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.

Art. 47: Acceptarea proprietarului

(1)Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare.

(2)Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(3)Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând, în funcţie de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8.1-8.8 şi 9.1-9.8.

(4)Dificultatea economico-financiară pentru operatorul economic cu personalitate juridică şi a institutului de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic va fi analizată pe baza criteriilor din anexa nr. 11.

(5)Atrag respingerea dosarului de acceptare:

a)cererea de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea;

b)lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;

c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate.

(6)Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situaţia în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menţionate în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină acceptarea.

(7)Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare şi proprietarii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

(8)Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând proprietarii propuşi spre respingere.

(9)Comitetul de avizare aprobă finanţarea proprietarilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului director.

(10)Aprobarea finanţării proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.

(11)Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului care se supune reglementărilor privind ajutorul de minimis, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).

(12)În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanţării proprietarilor acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis, acceptaţi în program, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.

(13)Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.

(14)Lista proprietarilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

(15)Lista proprietarilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.

Art. 48: Obţinerea notei de înscriere

(1)După includerea sa în lista prevăzută la art. 47 alin. (14), proprietarul acceptat se poate înscrie la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10). Proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.

(2)Pentru înscriere, proprietarul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

a)actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie;

b)actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;

c)actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”;

d)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie;

e)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie;

f)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul.

(3)Este exclusă înscrierea proprietarului acceptat, în acelaşi timp şi cu acelaşi autovehicul uzat, la 2 sau mai mulţi producători validaţi. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

(4)Proprietarul persoană juridică se poate înscrie la orice producător validat şi achiziţionează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (6).

(5)Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), dar până la data predării spre casare a autovehiculului uzat şi eliberarea certificatului de distrugere.

(6)La data retragerii dosarului de participare, proprietarul depune la producătorul validat nota de înscriere, în original. Producătorul anulează nota de înscriere şi introduce în aplicaţia PSIPAN informaţiile privind anularea acesteia şi retragerea dosarului de participare.

(7)Proprietarul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(8)Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.

Art. 49: Casarea autovehiculului uzat

(1)Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.

(2)Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005.

Art. 50: Radierea autovehiculului uzat

(1)Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi casarea autovehiculului uzat.

(2)Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

(3)Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006, cu completările ulterioare.

(4)Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

Art. 51: Achiziţionarea autovehiculului nou

În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

Art. 52: Contestarea rezultatului

(1)Producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare sau, după caz, de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.

(2)Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proprietarilor respinşi.

(3)Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).

(4)La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.

(5)Contestaţia trebuie să cuprindă:

a)atributele de identificare a contestatarului;

b)numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz;

c)obiectul contestaţiei;

d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;

e)numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila.

(6)Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

(7)Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(8)Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei. În situaţia avizării contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.


Inapoi la CUPRINS