English Romana

    

Prima de casare si conditii de acordare

Art. 6: Prima de casare

(1)Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:

a)un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou;

b)un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

c)un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid.

(2)În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul electric nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.

(3)Proprietarul beneficiază de prima de casare la achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4)Proprietarul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.

(5)Lista colectorilor autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită şi actualizată periodic de către ANPM, va fi furnizată Autorităţii la solicitarea acesteia.

(6)Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii odată cu publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea şi se republică ori de câte ori este actualizată de către ANPM.

(7)Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

(8)Acordarea primei de casare proprietarului – operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate “Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(9)Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

(10)În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

(11)Proprietarul prevăzut la alin. (8) poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.Art. 7: Condiţii de acordare a primei de casare

(1)Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are domiciliul sau reşedinţa în România;

b)>nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c)s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;

d)a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

e)a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

f)a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

g)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(2)Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)are domiciliul sau reşedinţa în România;

b)nu are obligaţii de plată la bugetul local;

c)i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

d)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(3)Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menţionată la alin. (2) se substituie în drepturile şi obligaţiile proprietarului înscris, fiind supus condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.

(4)Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

b)s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere;

c)a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

d)a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

e)a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

f)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

(5)În condiţiile şi la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică poate ceda, în favoarea unei alte persoane fizice, dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziţionarea unui autovehicul nou. Ecobonusul prevăzut în cuprinsul art. 6 alin. (1) nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziţionează autovehiculul nou.

(6)Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare.Inapoi la CUPRINS